Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

allianz ista logo

Správu nehnuteťností a tým aj zabezpečovanie prevádzky objektov chápeme a vykonávame ako súbor ekonomicko-technicko-právnych činností zabezpečujúcich racionálnu a optimálnu prevádzku spravovaného majetku.

Štandardný režim zabezpečuje prevádzkovanie objektu v súlade so zákonom o bytoch a nebytových priestoroch c. 182/93 Z. z., v znení neskorších zmien a  podľa zmluvne dohodnutých pravidel. Objekty sú prevádzkované tak, aby sme okrem zabezpečenia súladu so zákonom dosiahli spokojnosť vlastníkov.

Základné služby a plnenia:

  • zabezpečenie dodávky všetkých médií a kontrola ich spotreby
  • po dohode s vlastníkmi zabezpečíme vykonávanie údržbárskych prác, upratovanie, zimnú údržbu (so zabezpečením kolaudácie rozsahu a kvality dodávky za účasti klientov, vrátane zabezpečenia 24-hodinovej havarijnej služby)
  • každoročné spracovanie harmonogramu potrebných opráv a údržby domu v spolupráci s vlastníkmi
  • vykonávanie pravidelných technických obhliadok spravovaného majetku so zápisom a návrhom na realizáciu opatrení
  • realizácia výberových konaní pri investíciách a opravách bytového domu
  • realizácia reklamačného procesu nekvality dodávky diela, v prípade nových objektov
  • dodávka základných ekonomických služieb (účtovná závierka, zálohové predpisy, vyúčtovania, ekonomické analýzy nákladov, spracovanie agendy neplatičstva)
  • zabezpečenie právnych služieb súvisiacich najmä s riešením neplatičstva