Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

allianz ista logo

Ekonomika a hospodárenie

Naša spoločnosť pracuje tak, aby mal objekt včas pripravené prostriedky potrebné na zabezpečenie hladkej a nerušenej prevádzky objektu. Za tým účelom:

 • pravidelne sleduje a vyhodnocuje úhrady zálohového predpisu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a predkladá správy povereným zástupcom vlastníkov
 • podrobne kontroluje fakturáciu dodávok prác a služieb a úhrady vykonáva až po zistení oprávnenosti fakturácie
 • pravidelne najmenej raz za štvrťrok informuje zástupcov vlastníkov o nákladoch vzniklých za uplynulé obdobie - vydáva ekonomické reporty
 • minimálne raz do roka predkladá informáciu o svojej činnosti na schôdzi vlastníkov, ktorú aj sám zvoláva
 • vyúčtovanie nákladov za uplynulý účtovný rok predkladá, najskôr povereným zástupcom vlastníkov a až po ich odsúhlasení ho predkladá ostatným vlastníkom
 • svoje vecné námietky oproti vyúčtovaniu uplatňujú vlastníci bytov a nebytových priestorov priamo u správcu do 15-tich dní od jeho doručenia písomne.
 • vedie aktuálne a verné účtovníctvo a spracováva vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • zriaďujeme osobitné účty domu - účet služieb a účet FPÚaO
 • kontrola cenovej a vecnej správnosti fakturácie prác v objekte
 • vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu