Štandardný režim prevádzky

Štandardný režim prevádzky objektov poskytujeme v súlade so zákonom o bytoch a nebytových priestoroch c. 182/93 Z. z., v znení neskorších zmien. Už aj pomocou neho Vám chceme zabezpečiť BlahoByt. Tento režim obsahuje:

 • zabezpečenie dodávky všetkých médií a kontrola ich spotreby
 • po dohode s vlastníkmi zabezpečíme vykonávanie údržbárskych prác, upratovanie, zimnú údržbu (so zabezpečením kolaudácie rozsahu a kvality dodávky za účasti klientov, vrátane zabezpečenia 24-hodinovej havarijnej služby)
 • každoročné spracovanie Plánu opráv a údržby domu v spolupráci s vlastníkmi
 • vykonávanie pravidelných technických obhliadok spravovaného majetku so zápisom a návrhom na realizáciu opatrení
 • realizácia výberu dodávateľa pri investíciách a opravách bytového domu
 • realizácia reklamačného procesu nekvality dodávky diela, v prípade nových objektov
 • dodávka základných ekonomických služieb (účtovná závierka, zálohové predpisy, vyúčtovania, ekonomické analýzy nákladov, spracovanie agendy neplatičstva)
 • zabezpečenie právnych služieb súvisiacich najmä s riešením neplatičstva
 • poskytuje osobitné služby za dohodnutých podmienok domovnícke služby
 • stráženie objektu
 • manažment financovania rozsiahlejších opráv a investícií na zveľadenie majetku (zateplenie objektu, výmena okien, vyregulovanie vykurovacieho systému a pod.)
 • organizovanie výstavby nadstavieb, vstavieb a dostavieb objektov ako aj rekonštrukcií bytov
 • osobitné právne a poradenské služby
 • služby elektronickej a poštovej komunikácie a kopírovacie služby
 • vybavenie pasívneho prístupu na bankový účet domu
 • zabezpečenie komplexného inžinieringy pri Obnove bytových domov, vrátane stavebného konania a podávania žiadosti o úver zo ŠFRB
Návrat hore

Informácia

Spoločnosť sa presťahovala od 1.3.2021 do nových priestorov v Petržalke.

Vyšehradská 4