Právne služby

Naša spoločnosť si uvedomuje, že platobná disciplína vlastníkov je veľmi dôležitým prvkom v oblasti správy bytového domu. Aj preto sme u nás vytvorili samostatné oddelenie vymáhania pohľadávok. Pracovníci tohoto oddelenia dohliadajú na platobnú disciplínu vlastníkov a striktné dodržiavanie podmienkok uzatvorených v zmluve o výkone správy. Z praxe vieme že funkčnosť samostatného oddelenia vymáhania pohľadávok zaručí vlastníkom kompletný servis pri vymáhaní pohľadávok ale hlavne flexibilnosť a pružnosť počas celého procesu až po vymoženie pohľadávky.  Pracovník ktorý túto činnosť vykonáva je plne k dispozícii vlastníkom ktorí sa nejakým spôsobom dostali do omeškania so zálohovou platbou. Rovnako je nápomocný pri vypracovaní splátkového kalendára. Úzko spolupracuje so zástupcami vlastníkov pričom  individuálne a podľa potreby zabezpečí samotný proces až po vymoženie pohľadávky.

V kompetencii oddelenia vymáhania pohľadávok je najmä:

  • Vymáhanie pohľadávok – jedná sa najmä o neuhradené nedoplatky zo záloh a z ročného vyúčtovania služieb vlastníkov. Pri vymáhaní nedoplatkov používame efektívne postupy zosúladené so zákonnými možnosťami, najmä s využitím vzájomného záložného práva na byty medzi vlastníkmi navzájom.
  • S výhodou využívame reťazec právneho procesu: upomienka – platobný rozkaz – exekúcia – vypratanie bytu – odpredaj bytu. Tento proces štartujeme pri neuhradení dvoch mesačných záloh, resp. neuhradení nedoplatku z vyúčtovania v dohodnutej lehote, pričom účtujeme aj dohodnutý úrok z omeškania. V súlade s platnou novelou zákona 182/1993 Z.z. používame aj klauzulu o dobrovoľnej verejnej dražbe bytu, alebo nebytového priestoru.
  • Právne poradenstvo súvisiace so správou a nerušeným užívaním súkromného majetku
  • Príprava a vypracovanie rôznorodých zmlúv na základe požiadavky klienta
Návrat hore

Informácia

Spoločnosť sa presťahovala od 1.3.2021 do nových priestorov v Petržalke.

Vyšehradská 4