Ekonomika a hospodárenie

Bytovému domu je pridelená ekonómka, ktorá bude priamo zodpovedať za vedenie ekonomickej agendy:

Každý bytový dom v správe našej spoločnosti má zriadený vlastný bankový účet. Účet je zriadený v TATRA BANKA a. s. Vybavenie pasívneho prístupu na bankový účet bytového domu u nás je samozrejmosťou. Ďalej správca umožní vlastníkom bytov a NP prístup do portálu www.poschodoch.sk, kde si môžu pozrieť všetky ekonomické relevantné údaje týkajúce sa bytového domu.

Úhrada dodávateľských faktúr platených z Fondu opráv, vykonávame iba so súhlasom kompetentného zástupcu vlastníkov. Kontrola termínového kalendára pre platby poistného, daní, splátky úveru prípadne iných splátok.

Ďalej na dennej báze zabezpečujeme:

  • vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovaného bytového domu
  • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu
  • spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb
  • vyúčtovanie úhrad za plnenia (služieb) spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru
  • vedenie evidencie neplatičov
Návrat hore

Informácia

Spoločnosť sa presťahovala od 1.3.2021 do nových priestorov v Petržalke.

Vyšehradská 4