Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

allianz ista logo

Právne služby

Naša spoločnosť si uvedomuje , že platobná disciplína vlastníkov je veľmi dôležitým prvkom v oblasti správy bytového domu. Aj preto sme u nás vytvorili samostatné oddelenie vymáhania pohľadávok. Pracovníci tohoto oddelenia dohliadajú na platobnú disciplínu vlastníkov a striktné dodržiavanie podmienkok uzatvorených v zmluve o výkone správy. Z praxe vieme že funkčnosť samostatného oddelenia vymáhania pohľadávok zaručí vlastníkom kompletný servis pri vymáhaní pohľadávok ale hlavne flexibilnosť a pružnosť počas celého procesu až po vymoženie pohľadávky.  Pracovník ktorý túto činnosť vykonáva je plne k dispozícii vlastníkom ktorí sa nejakým spôsobom dostali do omeškania so zálohovou platbou. Rovnako je nápomocný pri vypracovaní splátkového kalendára. Úzko spolupracuje so zástupcami vlastníkov pričom  individuálne a podľa potreby zabezpečí samotný proces až po vymoženie pohľadávky.

V kompetencii oddelenia vymáhania pohľadávok je najmä:

  • Vymáhanie pohľadávok - jedná sa najmä o neuhradené nedoplatky zo záloh a z ročného vyúčtovania služieb vlastníkov. Pri vymáhaní nedoplatkov používame efektívne postupy zosúladené so zákonnými možnosťami, najmä s využitím vzájomného záložného práva na byty medzi vlastníkmi navzájom.
  • S výhodou využívame reťazec právneho procesu: upomienka - platobný rozkaz - exekúcia - vypratanie bytu - odpredaj bytu. Tento proces štartujeme pri neuhradení dvoch mesačných záloh, resp. neuhradení nedoplatku z vyúčtovania v dohodnutej lehote, pričom účtujeme aj dohodnutý úrok z omeškania. V súlade s platnou novelou zákona 182/1993 Z.z. používame aj klauzulu o dobrovoľnej verejnej dražbe bytu, alebo nebytového priestoru.
  • Právne poradenstvo súvisiace so správou a nerušeným užívaním súkromného majetku
  • Príprava a vypracovanie rôznorodých zmlúv na základe požiadavky klienta